COSTI යනු ?...

 2013 පෙබරවාරි මස 1 දින විද්‍යා, තාක්ෂණ  සහ නවෝත්පාදන පිලිබඳ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් කාර්යාලය පිහිටවනු ලැබුයේ ශ්‍රී ලංකාවෙහි විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධිකරණය සහ නියාමනය කිරීමේ විශේෂිත ඉලක්කය ඇතිව, 2011 සැප්තැම්බර් මස 9 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් ලද අනුමැතියෙන් යුතුවය. මෙම ලේකම් කාර්යාලය, 2010 අගෝස්තු
තවදුරටත්.....

sm

දේශීය හා විදේශීය වෙළදපොල වලදී ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා සේවාවන් හට විදේශීය භාණ්ඩ හා සේවා සමග තරඟ කිරීමට සිදුවන භෙයින්, ජනාධිපතිතුමා විසින් "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මෙහි" සඳහන් කර ඇති පරිදිම, ආර්ථික සංවර්ධනය යනු අක්තාර අන්දමක, සංග්‍රාමයකි, අපගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් අපගේ ව්‍යාපාර බිඳ වැටී ආර්ථික සංග්‍රාමයෙන් අප පරාජය වනු ඇත විදේශීය භාණ්ඩ හා සේවා අබිබවා අප භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමට ඒවා වඩා හොද තත්වයකින් සහ/ හා අඩු මිලකින් යුක්ත විය යුතුය.
තවදුරටත්...

 

framwork homepage 2

සම්බන්ධිකරණ හා නියාමන පාදක ව්‍යුහය සඳහා පෙරවදන
" මෙම අවස්ථාවේදීම, සමස්ත අය වැය පාදකව්‍යුහය තුළ රේඛීය අමාත්‍යාංශ අතර සහ පෞද්ගලික අංශය සමඟ නිසි ආකර සම්බන්ධීකරනයක් සිදුවන බව තහවුරු කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ලේකම්,අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්,අමත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් සහ, මුදල් සහ සැලසුම් කටයුතු අමත්‍යාංශ ලේකම් සහ තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ අමත්‍යාංශ  ලේකම් යන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමටද අමත්‍යමණ්ඩලය තීරණය කරනු ලබීය.

තවදුරටත්...

බුද්ධිමය දේපල අයිතීන් මත සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය සඳහා වන ආයෝජනයන්හී වටිනාකම

අද ජත්‍යාන්තර ව්‍යාපාර වස්තු වෙළඳ පොළෙහි ඉහළම ඉල්ලුමක් දක්වන සමාගම් වනුයේ දැනුම පදනම් සමාගම්ය. ආයෝජකයන් විසින් මෙම සමගම් ඵ්වායේ තත්‍ය ශුද්ධ වටිනාකම හෝ වත්කම් ඉක්මවා යන මට්ටමට අගය කරති. මෙම සමාගම්වල වත්කම් දැන් බැඳී ඇත්තේ නිර්මණශීලීත්වය,දැනුම සහ මානව කුසලතා යන අස්පෘශ්‍ය වත්කම් මතය.
ඉහළ වටිනාකමක් සහිත සමාගම් අතර මෛක්‍රොසොෆ්ට්, ඉන්ටෙල්, මර්ක්,සිස්කො,අයි. බී.ඵම්, සහ ඩිස්නි ආදියවේ. මෙම සමාගම් අතරින් බොහොමයක් මෙයට වසර විස්සකට පෙර නොතිබුනු ඒවාය. මේ සියළු සමාගම් සතු පොදු ගති ලක්ෂණය නම් බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් සහ දැනුම් සම්භාරයක් ඔවුන් සතුව පැවතීමයි.

Vindya2

Deputy Manager

 

Vindya N.Jayawickrama obtained her Bachelor’s degree from Bangalore University India in the field of Genetics, Microbiology & Biotechnology. Immediately after graduation she started working as a Temporary Graduate Research Assistant  at Veterinary Research Institute Gannoruwa. She completed her Masters in 2009 in the field of Biotechnology from Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya. After completing her masters she started working as a Coordinating Secretary at National Centre for Organic Agriculture. She is reading for a PhD in the field of Toxicology where her research focus towards Snake venom studies & Indigenous Technologies practice for envenomed patients. She has participated in several international conferences. Prior to COSTI She worked as a Lecturer in Biochemistry & Biotechnology at Spectrum Institute for Science & Technology which is the outreach campus of Mysore University India. She joined COSTI in February 2014. At COSTI she is mainly responsible for Science, Technology and Innovation interventions in the fields of climate change and Harness Biological Resources.

 Our Objectives

To ensure proper coordination among line ministries within overall budgetary framework, and also with the private sector, it is expected to appoint a Committee of Officials comprising of Secretaries to HE the President, the Prime Minister, the Cabinet of Ministers including the Ministry of Finance and Planning and Science Technology and Research.

To facilitate the above the Coordinating Secretariat for Science, Technology & Innovation (COSTI) was established on 1st Feb 2013.

 

COSTI's main objectives are:

  • Establishment of an Inter-Ministerial Steering Committee for Science Technology and Innovation to coordinate all activities including funding in Science Technology and Innovation with Ministers of Science, Technology and Research, Higher Education, Agriculture, Plantations, Industry and Commerce, National Resources and Enterprise Development, Education, Youth Affairs and Skills Development, Telecommunication and Information Technology and Information and Mass Media.
  • Setting up of National Operational and Coordinating Councils
  • Establishment of a Secretariat to centralize, institutionalize and support the Coordination and Monitoring activities related to ST&I.
  • Development and operationalization of National Science, Technology & Innovation Coordination and Monitoring System (NSTICAMS) – a flexible, comprehensive National ICT Platform for coordination and Monitoring of all activities related to Science, Technology and Innovation across 17 ministries and more than 70 institutions.

Sri Lanka Innovation Dashboard

Dashboard side WebImage

The Colombo Statement on STI

Untitled-12

සමෝධානිත ක්‍රියාකාරකම්

2011-2015 සඳහා වන ක්‍රමෝපාය, ඊපොත

book download National Roadmap

2013-2015 සඳහා වන ක්‍රමෝපාය, ඊපොත

TISCCOSTIpng

පිවිසුම් පත්‍රය

EIE Project - Sri Lanka

eie

නවෝත්පාදන ඇස

Innovation Eye Module Image

ස්ලියිඩ දැක්ම

slideshow Icon2 png

 

STI සිදුවිම් දිනදර්ශනය

front for web

 Costi activities New

Research Community

Easy to startOur research community consists of all the Sri Lankan scientists. It is a diverse network of interacting scientists which include many sub-communities working on particular scientific fields, and within particular institutions; interdisciplinary and cross-institutional activities. 

 

 

Statistics

Docs / SupportIn order for Sri Lankan industries to remain competitive in the local and global markets they have to continuously innovate.

 

 

 

Establishing a Network of Science Parks

Native RTL SupportIt is proposed to develop a network of science/ research parks as public-private partnerships in Sri Lanka in a phased out programme to ensure weath creation through out innovative and knowledge creating capabilities.

 

 
Go to top