දේශීය හා විදේශීය වෙළදපොල වලදී ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා සේවාවන් හට විදේශීය භාණ්ඩ හා සේවා සමග තරඟ කිරීමට සිදුවන භෙයින්, ජනාධිපතිතුමා විසින් "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මෙහි" සඳහන් කර ඇති පරිදිම, ආර්ථික සංවර්ධනය යනු අක්තාර අන්දමක, සංග්‍රාමයකි, අපගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් අපගේ ව්‍යාපාර බිඳ වැටී ආර්ථික සංග්‍රාමයෙන් අප පරාජය වනු ඇත විදේශීය භාණ්ඩ හා සේවා අබිබවා අප භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමට ඒවා වඩා හොද තත්වයකින් සහ/ හා අඩු මිලකින් යුක්ත විය යුතුය.

 
Go to top